Doświadczenie i długa historia

Wydobywanie i obróbka
surowców skalnych

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A.
lider górnictwa w województwie świętokrzyskim

Zawiadomienie o przekształceniu

Niniejszym zawiadamiamy, że w dniu 31 października 2022 roku („Dzień Przekształcenia”) Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu przekształcenia spółki:

Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. ul. Na Ługach 7, 25-803 Kielce, NIP: 9542756472, REGON: 361937885, wpisaną pod numerem KRS: 0000565585 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 82 655 000 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/00), („Spółka Przekształcana”),

w:

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria S.A. ul. Na Ługach 7, 25-803 Kielce, NIP: 9542756472, REGON: 361937885, wpisaną pod numerem KRS: 0000991317 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 82 655 000 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/00) wpłacony w całości („Spółka Przekształcona”),

Informujemy, że przekształcenie nastąpiło na zasadzie art. 551 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.), ze skutkami przewidzianymi w szczególności w art. 553 KSH, zgodnie z którym spółka przekształcona przejmuje wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, ulg oraz koncesji, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, zgodnie z art. 36 pkt. 9 Ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2011 nr 163 poz. 981 z późn. zm.).

W wyniku przekształcenia powstała Spółka Akcyjna pod nazwą Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria S.A. z siedzibą w Kielcach (dawniej „Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach”). Numery NIP, REGON oraz adres siedziby, numery kont bankowych, numery telefonów, a także adresy poczty elektronicznej pozostają bez zmian.

Zmiana formy prawnej i nazwy nie wywołuje skutków prawnych, ekonomicznych ani socjalnych dla Pracowników.

Jednocześnie pragniemy nadmienić, że skutkiem przekształcenia jest kontynuacja praw i obowiązków wynikających z zawartych przez spółkę przekształcaną umów bez konieczności zawierania dodatkowych aneksów, zawierania nowych i rozwiazywania już zawartych umów.

W związku z powyższym, od dnia 31 października 2022r. włącznie, prosimy o uwzględnienie we wszystkich bazach danych, dokumentach, w tym fakturach VAT i korespondencji, danych spółki przekształconej.

Kopalnie ŚGP INDUSTRIA

Aktualności

Nowa inwestycja w odnawialne źródła energii

W dniu 14.02.2023 r. miało miejsce oficjalne podpisanie umowy z ML SYSTEM na dostawę i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, która zlokalizowana będzie na zrekultywowanym zwałowisku północnym naszej kopalni Jaźwica.

Energetyczne Centrum Nauki INDUSTRIA

Dziś nastąpiło uroczyste podpisanie umowy współpracy ŚGP INDUSTRIA z Kieleckim Parkiem Technologicznym. Dzięki naszemu wsparciu Energetyczne Centrum Nauki poszerzy swą ofertę o warsztaty edukacyjne poświęcone zeroemisyjnym źródłom energii oraz ich efektywnemu wykorzystaniu.

❄Życzymy Radosnych Świąt 🎁❄

Świąt Bożego Narodzenia wypełnionych wzajemną życzliwością i zrozumieniem, wewnętrznym spokojem i radością, a Nowego Roku w spełnione marzenia życzy wszystkim Zarząd i Pracownicy ŚGP INDUSTRIA S.A.

Dzień Górnika w szkołach i przedszkolach

Co roku, z okazji Barbórki, przedszkola i szkoły odwiedzają Nasi górnicy. Najmłodsi poznają dziedzictwo kulturalne naszego regionu, historię kopalni, a przede wszystkim mogą dowiedzieć się na czym polegała praca górnika w naszym regionie świętokrzyskim

INDUSTRIA w liczbach

0
Ponad 140 lat działalności
0 +
Liczba pracowników
0
Kopalnie w woj. świętokrzyskim
0
Liczba wydobytych ton (w tysiącach)

Poznaj naszą historię

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. (dawniej Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.) to jedna z nielicznych firm o tak długiej historii i tradycji w wydobyciu i obróbce surowców skalnych w regionie świętokrzyskim.

Rok założenia (wówczas) Przedsiębiorstwa Kopalń Marmurów Kieleckich przyjmuje się na 1874.

Realizacje

Farma Wiatrowa Skoczykłody

Autostrada A1

Droga krajowa S7 i S8

Zaufali nam

gwiazda branży

Formularz kontaktowy

Biuro

Formularz kontaktowy

Paweł Gątkowski