25 listopada 2021 r. na należącej do Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej INDUSTRIA S.A. (dawniej Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych) Kopalni Jaźwica w Gminie Chęciny podpisano Deklarację o powołaniu Świętokrzyskiego Klastra Wodorowego im. Braci Łaszczyńskich. W uroczystym podpisaniu deklaracji wzięli udział przedstawiciele władz centralnych, w tym Członek Rady Doradców Politycznych Premiera poseł Krzysztof Lipiec, Pełnomocnik Premiera ds. Czystego Powietrza Bartłomiej Orzeł oraz Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, a także przedstawiciele władz samorządowych, w tym Marszałek Województwa Andrzej Bętkowski i przedstawiciele Miasta Kielce oraz Gmin: Chęciny, Miedziana Góra, Łagów, Daleszyce i Morawica.

W lipcu 2022r. na drogę wodorowego rozwoju wkroczyło 20 nowych podmiotów, w tym samorządy oraz firmy z całej Polski. Nazwę Klastra zmieniono ze Świętokrzyskiego na Centralny.

Wierzę, że rozwój innowacji i nowoczesnych technologii związanych z inwestycjami w zielony wodór będzie silnym impulsem rozwoju gospodarczego dla całego województwa
w nadchodzących latach
– powiedział podczas inauguracji Klastra poseł Krzysztof Lipiec. Deklarację o powołaniu Klastra podpisał również Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu pan Cezariusz Lesisz oraz przedstawiciele wiodących polskich firm zaangażowanych w rozwój technologii wodorowych, w tym Columbus Energy, SBB Energy, AIUT, Bisek Asfalt i Inwex, a także przedstawiciele świata nauki, w tym głównych instytucji naukowych w Województwie Świętokrzyskim: Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Politechniki Świętokrzyskiej, a także przedstawiciele Instytutu Energetyki i Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

Cieszymy się, że spółka z Grupy ARP, jedynie pięć lat temu uratowana od likwidacji dzięki zaangażowaniu Agencji, obecnie staje się liderem życia gospodarczego i innowacyjności
w regionie
– powiedział Prezes Cezariusz Lesisz. Celem Klastra jest stworzenie otwartego forum współpracy, do udziału w którym zaproszone są wszystkie podmioty chętne do działania na rzecz rozwoju zeroemisyjnych źródeł energii i produkcji zielonego wodoru w regionie świętokrzyskim. Sygnatariusze deklaracji dążą do stworzenia do 2030 roku zeroemisyjnych źródeł energii zdolnych do produkcji 4 TWh energii rocznie oraz elektrolizerów wodoru o mocy 250 MW co ma się przełożyć na produkcję 50.000 ton czystego wodoru do napędu ciężkiego sprzętu, ciężarówek
i transportu publicznego w miastach. Ma to dać redukcję emisji CO2 o 400.000 ton rocznie.Obejrzyj relacje z inauguracji Świętokrzyskiego Klastra Wodorowego im. Braci Łaszczyńskich

Jako Pełnomocnik Premiera ds. Czystego Powietrza z wielkim zadowoleniem przyjmuję tę inicjatywę i będę jej udzielał wszelkiego możliwego wsparcia – powiedział podczas inauguracji pan Bartłomiej Orzeł.

Klaster został nazwany imieniem Braci Łaszczyńskich w celu docenienia i upamiętnienia wybitnych polskich przedsiębiorców, jakimi byli Stanisław i Bolesław Łaszczyńscy, którzy już ponad 100 lat temu zainaugurowali pierwszy proces elektrolizy na ziemi świętokrzyskiej. Na początku XX wieku prowadzili oni eksploatację rud miedzi w Miedziance k. Chęcin. W roku 1902 jako jedni
z pierwszych na świecie wyprodukowali miedź i cynk w procesie elektrolizy.Cieszymy się, że tradycje innowacyjności i nowoczesnego przemysłu w Gminie Chęciny znajdują obecnie tak śmiałą kontynuację w ramach zielonej transformacji – powiedział Burmistrz Gminy Chęciny pan Robert Jaworski. Do uczestników uroczystości swój list skierowali potomkowie Braci Łaszczyńskich: „Jest nam niezmiernie miło, że nasi Dziadkowie Stanisław oraz Bolesław, stają się patronami tej na wskroś nowoczesnej inwestycji technologicznej. Potrzeba dużo sił, ogromnego zaangażowania i przychylności tych, którzy będą finansować te działania, aby osiągnąć sukces. Jak obserwujemy, współdziałanie Waszych inicjatyw gospodarczych z władzami samorządowymi rejonu Świętokrzyskiego, mogą być świetnym punktem startowym.” – napisali w liście pan Michał Łaszczyński i Anna Kulińska z domu Łaszczyńska.

Centralny Klaster Wodorowy im. Braci Łaszczyńskich stanowi organizowane przez Lidera Klastra (ŚGP INDUSTRIA) zrzeszenie Sygnatariuszy w realizacji następujących celów:

 • Tworzenia odpowiedniej wielkości zaplecza zeroemisyjnych źródeł energii dla zaspokojenia zapotrzebowania na energię
  i wodór ze strony Sygnatariuszy, przy czym celem prac Klastra jest dążenie do osiągnięcia w gronie Sygnatariuszy łącznej produkcji na poziomie 4TWh rocznie w roku 2030
 • Produkcji wodoru z zeroemisyjnych źródeł energii oraz dostępnych zasobów wody np. pochodzących z odwodnienia zakładów górniczych, przy czym celem prac Klastra jest dążenie do osiągnięcia w gronie Sygnatariuszy łącznej produkcji na poziomie 50.000 ton zielonego wodoru rocznie w roku 2030

 

 • Wspierania instalacji urządzeń do produkcji wodoru służących zaspokajaniu potrzeb zamaszynowania, logistyki oraz magazynowania energii
 • Tworzenia instalacji do magazynowania, dystrybucji
  i tankowania wodoru;
  Tworzenia parków maszyn oraz floty samochodowej napędzanych wodorem;
  stanowiące forum kontaktów i koordynacji współpracy Sygnatariuszy.

Sygnatariusze Deklaracji zadeklarowali, że:

 • Dążą do wypełnienia celów Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r., przyjętej przez Radę Ministrów
  2 listopada 2021 roku
 • Mają na uwadze cele przyjętej Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku w zakresie budowy niskoemisyjnego systemu energetycznego przy zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego, efektywności energetycznej i zmniejszeniu oddziaływania sektora energii na środowisko
 • Zważają na założenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie promowania stosowania energii dla źródeł odnawialnych (dyrektywa RED II) oraz na cele w zakresie wodoru Strategii na rzecz Europy neutralnej dla klimatu 2020 z dnia 8 lipca 2020 r.
 • Dążą do wypełnienia celów zawartych w Strategii Województwa Świętokrzyskiego 2030+ oraz celów określonych w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego
 • Dostrzegają pilną potrzebę rozwoju i wykorzystania nowoczesnych, zeroemisyjnych źródeł energii stanowiących prawidłową odpowiedź na zachodzące we współczesnej gospodarce zmiany
 • Są przekonani, iż rozwój i wykorzystanie zeroemisyjnych źródeł energii są korzystne zarówno dla przedsiębiorców jak
  i wszystkich pozostałych partnerów społecznych oraz środowiska naturalnego
 • Są zainteresowani stworzeniem platformy współpracy, wymiany informacji i koordynacji działań mającej na celu wsparcie rozwoju gospodarki opartej o zeroemisyjne źródła energii na terenie regionu świętokrzyskiego
 • Uznają, iż dzięki takiej platformie osiągniemy największą efektywność naszych działań, a w szczególności dzięki udziałowi wszystkich partnerów społecznych zaangażowanych w procesy gospodarcze, a więc zarówno przedsiębiorców, jak i instytucji naukowych oraz administracji publicznej

Galeria

Poznaj członków klastra

Chcesz dołączyć do Klastra? Zapraszamy do kontaktu

Informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Spółka Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. (dawniej Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.).

Formularz kontaktowy

Biuro

Formularz kontaktowy

Paweł Gątkowski

Formularz kontaktowy

Joanna Orlińska