Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. jako firma o niezwykle długiej tradycji i doświadczeniu na rynku jest świadoma, że działamy w gospodarce zamkniętej współpracy z Naszymi Partnerami, Odbiorcami, Pracownikami oraz Środowiskiem. Nic nie jest nam dane na stałe, dlatego każdego dnia ciężko pracujemy nad tym, aby nasze usługi i działania spełniały oczekiwania wszystkich współpracowników. Jesteśmy dumni z każdego dobrego słowa naszych Klientów, uśmiechu i pasji działania naszych Pracowników oraz  tego, że mamy realny wpływ na zachodzące zmiany w naszym lokalnym środowisku.

Klient i rynek

Priorytet: Budowanie trwałych relacji z klientami, opartych na uczciwych praktykach, transparentności i otwartości oraz zwiększanie dostępności świadczonych usług.

Cele:

 • Obsługa klientów zgodnie z najwyższymi standardami
 • Przejrzysty sposób przygotowania oferty
 • Budowanie trwałych relacji z klientami
 • Odpowiedzialna komunikacja marketingowa
 • Dostosowanie oferty do najwyższych standardów i potrzeb klienta
 • Tworzenie świadomości wśród partnerów biznesowych i konkurencji
Działania:
 • Płacenie zobowiązań na czas
 • Wsparcie lokalnych dostawców
 • Zróżnicowanie  i  dopasowanie  sposobów  komunikowania  do  konkretnej  grupy  interesariuszy
 • Zwinne  rozwijanie  procesów dystrybucji (zbieranie i przetwarzanie zamówień, kontrolowanie stanu zapasów, monitorowanie jakości produktów)
 • Poprawa wydajności procesów łańcucha dostaw
 • Zmniejszenie liczby manualnych błędów pracowników
 • Poprawa jakości realizacji zamówień (zmniejszenie ilości reklamacji)
 • Zwiększenie wydajności produkcji
 • Poprawa realizacji dostaw na czas
 • Redukcja przestojów
 • Wprowadzanie systemów monitorowania aspektów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych w łańcuchu dostaw (np. obliczanie śladu węglowego)
 • Wprowadzanie standardów i norm (np. normy jakości, normy środowiskowe, normy bezpieczeństwa)
 • Rozpoczęcie dialogu z interesariuszami:  przeprowadzenie badania opinii i oczekiwań interesariuszy w stosunku do spółki

Pracownicy

Priorytet: Kształtowanie miejsca pracy, które jest przyjazne i bezpieczne, wspieranie rozwoju kompetencji zawodowych oraz stosowanie zasad otwartej komunikacji i dialogu z pracownikami

Cele:

 • Wzrost satysfakcji i zaangażowania pracowników
 • Budowanie wizerunku odpowiedzialnego pracodawcy
 • Budowanie efektywnej organizacji, bazującej na unikalnych kompetencjach
  i kwalifikacjach swoich pracowników
 • Stwarzanie możliwości rozwoju umiejętności poprzez szkolenia
 • Wzmacnianie kompetencji kadry menadżerskiej
 • Stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracowników, skuteczne dążenie do stałej i trwałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Propagowanie zdrowego stylu życia

Społeczność lokalna

Priorytet: Wsparcie społeczności, budowanie partnerstw społecznych, działań charytatywnych, wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych

Cele:

 • Podejmowanie działań na rzecz lokalnych społeczności – w odpowiedzi na ich potrzeby
 • Rozwój współpracy z partnerami społecznymi
 • Wspieranie inicjatyw edukacyjnych
 • Zaangażowanie w inicjatywy jednoczące pracowników wokół pozytywnych wartości

Ochrona środowiska

Priorytet: Dbałość o kwestie środowiskowe we wszystkich obszarach prowadzonej działalności, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz troska o racjonalne wykorzystanie zasobów

Cele:

 • Zorientowanie na minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne
 • Podejmowanie inicjatyw ukierunkowanych na promowanie odpowiedzialności ekologicznej
 • Wspieranie badań i inwestycji na rzecz zrównoważonego rozwoju
 • Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza
 • Ograniczanie negatywnego wpływu naszej działalności na środowisko
 • Stosowanie sprawdzonych procesów i procedur podczas przestrzegania norm środowiskowych

Innowacje

Priorytet: Innowacyjność jako główna siła kreatywna przedsiębiorstwa, wpisana trwale w system zarządzania

Cele:

 • Orientacja na rynek, uwzględniająca oczekiwania klienta oraz konkurencję
 • Rozwinięte relacje występujące pomiędzy nauką – innowacjami – gospodarką
 • Wysoka innowacyjność organizacji zarówno przedsiębiorstwa, jak i regionu; jest to system dynamiczny uwzględniający
  w swoim działaniu elastyczność, adaptacyjność, efektywność i szybkość
 • Kreowanie czynników stymulujących rozwój innowacji, takich jak informacja i wiedza; powstawanie nowych pomysłów oraz efektywność przetwarzania ich na innowacje produktowe, procesowe, usługowe

Formularz kontaktowy

Biuro

Formularz kontaktowy

Paweł Gątkowski

Formularz kontaktowy

Joanna Orlińska