Ładowanie strony...

Paweł PodsiadłoPaweł Podsiadło pełni funkcję Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego, odpowiada za proces produkcji wszystkich zakładów ŚKSM. Ukończył studia na Akademii Górniczo-Hutniczej na wydziale Górnictwa i Geoinżynierii, kierunek Górnictwo i Geologia w zakresie Techniki Odkrywkowej Eksploatacji Złóż. Jego praca dyplomowa dotyczyła Możliwości Selektywnej Eksploatacji złoża Radkowice-Podwole w Kopalni Dolomitu Radkowice należącej do firmy Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. Po obronie pracy dyplomowej został zatrudniony w/w kopalni Dolomitu Radkowice na stanowisku inżynier górnik gdzie przeszedł wszystkie szczeble zarządzania począwszy od stażysty, aż do Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego oraz Z-cy Kierownika Kopalni.

Przebieg kariery zawodowej w Radkowicach:

08.2005 – 12.2005 – inżynier górnik

12.2005 – 02.2007 – nadgórnik

02.2007 – 05.2008 – sztygar górniczy

05.2008 – 07.2011 – nadsztygar górniczy

06.2009 – 08.2012 – Z-ca Kierownika Kopalni

08.2011 – 08.2016 – Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego

Prowadząc zmiany produkcyjne jako osoba niższego dozoru ruchu na kopalni szybko nabrał praktyki i z czasem zaczął sam nadzorować podległe mu osoby dozoru ruchu oraz pracowników. Zdobył bardzo duże doświadczenie na stanowisku kierowniczym otwierając dwa nowe złoża Radkowice Podwole-Północ oraz złoże Kowala Mała, począwszy od przygotowania niezbędnej dokumentacji górniczej, pozwoleń oraz uzgodnień kończąc na sprawach już typowo ruchowych tzn. zdejmowanie nadkładów oraz eksploatacja zgodnie ze sztuką górniczą. Duże doświadczenie zdobył jako kluczowy członek przy budowie nowego zakładu przeróbczego o wydajności 2,5 mln ton rocznie. Przez te lata w swoim zakresie obowiązków miał przede wszystkim: sporządzanie założeń budżetowych odnośnie załogi, maszyn i sprzętu, zużycie energii oraz paliwa, podwykonawstwa, nadzorowanie i kontrolowanie wykonania planów i budżetu, analiza osiągniętych wyników finansowych, przygotowywanie zapytań ofertowych, przewodniczenie przy negocjacjach z firmami podwykonawczymi, prowadzenie inwestycji, nadzór nad inwestycjami oraz ich rozliczanie, nadzór nad systemem produkcyjnym o jakościowym powstającego produktu gotowego, zarządzanie załadunkami samochodowymi i wagonowymi oraz jako Kierownik Ruchu Zakładu Górnicze całokształt prowadzenia ruchu zakładu górniczego w sposób bezpieczny, zgodny z zatwierdzonymi dokumentacjami również nadzorowanie spraw związanych z wykonywaniem robót strzałowych przez podmiot obcy. Człowiek z umiejętnościami strategicznymi, patrzący daleko w przyszłość, podejmujący własne i przemyślane decyzje, dobry organizator z poczuciem estetyki i porządku, potrafi skutecznie realizować postawione cele z szerokokątnym patrzeniem.

Dane kontaktowe

Świętokrzyskie Kopalnie
Surowców Mineralnych Sp. z o.o.

ul. Na Ługach 7, 25-803 Kielce

Adres do korespondencji:
ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce

NIP: 9542756472 | REGON: 361937885 | KRS: 0000565585 | BDO: 000011317
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego 82 655 000,00 PLN.

+48 41 330 15 00

ARP Solidne Kruszywa

©2016-2019 Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.