Ładowanie strony...

Głównym celem Świętokrzyskich Kopalń Surowców Mineralnych Sp. z o.o. jest produkcja wysokiej jakości wyrobów budowlanych w postaci kruszyw. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Odbiorców wdrożony został system Zakładowej Kontroli Produkcji – ZKP, który jest stale doskonalony. Kadra pracownicza świadoma jest odpowiedzialności za jakość produktu na każdym etapie, począwszy od wydobycia surowca skalnego, a kończąc na transporcie gotowego wyrobu do Klienta. Kontrolę jakości wyrobów prowadzi wykwalifikowany zespół pracowników z wieloletnim doświadczeniem.

ŚKSM Sp. z o.o. posiada w swych strukturach Dział Badań Jakości i Rozwoju Produktów, który stanowi wewnętrzne laboratorium. Dysponujemy własnym sprzętem badawczym wysokiej klasy. Ocenę produktów finalnych opieramy na wynikach uzyskanych z badań prowadzonych zgodnie z harmonogramem ściśle według wymagań norm europejskich. Celem prowadzenia zakładowej kontroli produkcji jest uzyskanie produktów gotowych o stabilnych parametrach.

Produkowane przez nas kruszywa badamy w zakresie następujących parametrów zgodnie z normami PN-EN:

  • Analiza sitowa – pozwala na monitoring składów ziarnowych produkowanych kruszyw w taki sposób, aby produkcja w zakresie podziarna, nadziarna oraz kontroli zapylenia mieściła się ściśle w deklarowanych kategoriach
  • Odporność na rozdrabnianie w oparciu o współczynnik Los Angeles – decyduje o możliwości zastosowania naszych kruszyw w betonach zarówno cementowych jak i asfaltowych wysokiej klasy
  • Mrozoodporność – jako badanie wskazujące na wpływ czynników atmosferycznych na kruszywo
  • Wskaźnik piaskowy SE po zagęszczeniu metodą Proctora – pozwala nam na badanie zawartości drobnych cząstek a co za tym idzie ocenę uzyskanych parametrów podbudowy pod kątem wrażliwości na mróz
  • Wskaźnik nośności CBR – tą metodą możemy określić nośność kruszywa przeznaczonego na podbudowy drogowe.
  • Gęstość i nasiąkliwość
  • Gęstość nasypową
  • Wskaźniki kształtu

Oprócz kontroli produkcji w laboratorium zakładowym, prowadzimy również badania w akredytowanych jednostkach zewnętrznych.

Potwierdzeniem skuteczności naszych działań w zakresie kontroli jakości jest coroczna pozytywna ocena Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

 

 

 

Nasze laboratorium:

Dane kontaktowe

Świętokrzyskie Kopalnie
Surowców Mineralnych Sp. z o.o.

ul. Na Ługach 7, 25-803 Kielce

Biuro zarządu i adres do korespondencji:
ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce

NIP: 9542756472 | REGON: 361937885 | KRS: 0000565585 | BDO: 000011317
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego 82 655 000,00 PLN.

+48 41 330 15 00

 

Ze względu na spełnienie jednej z przesłanek określonych w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26 czerwca 2014 roku, z późn. zm.), Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o. o., stosownie do brzmienia art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (od 1 stycznia 2020 r.: o terminach zapłaty w transakcjach handlowych), oświadcza że posiada status dużego przedsiębiorcy.

ARP Solidne Kruszywa

©2016-2022 Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.