Ładowanie strony...

kopalnia talentow

Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych rozpoczynają płatne programy stażowe „Kopalnia Talentów”, dedykowane dla studentów ostatnich dwóch lat studiów oraz absolwentów do dwóch lat po obronie, dla kierunków: Mechanika i Budowa Maszyn, Elektrotechnika, Budownictwo, Informatyka oraz Odnawialne Źródła Energii i Inżynieria Środowiska.

Poniżej znajdziecie programy praktyk, przeznaczone dla każdego z kierunków.

Aplikacje można składać do 30 kwietnia 2022r., poprzez formularz znajdujący się na dole strony.

 

 

 

 

MECHANIK

DLA KOGO?

Jeśli jesteś Studentem drugiego stopnia bądź Absolwentem do dwóch lat po obronie na kierunku Mechaniki i Budowy Maszyn – jest to oferta płatnej praktyki właśnie dla Ciebie!

KIEDY?

Od początku lipca, do końca września 2022r., w wymiarze 30 godzin tygodniowo.
Wspólnie ustalimy czy będą to 3 dni w tygodniu czy 5 dni, w mniejszym wymiarze godzin.

GDZIE?

Na terenie jednej z trzech kopalni należących do Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych (dostępne lokalizacje: Chęciny - Kopalnia Jaźwica, Miedziana Góra – Kopalnia Laskowa, Łagów – Kopalnia Winna).

CEL

Zapoznasz się z organizacją, pracą i codziennymi zadaniami działów utrzymania ruchu. Poznasz przeznaczenie i budowę maszyn i urządzeń technologicznych. Zapoznasz się z procesami technologicznymi stosowanymi w przemyśle górniczym oraz z obsługą maszyn i urządzeń. Wykonasz z pomocą prace konserwacyjne i remontowe. Będziesz pracował w grupie oraz indywidualnie.

ZAKRES PRAKTYK

Praktyka rozpocznie się przeszkoleniem i instruktażem w zakresie obowiązujących przepisów BHP i PPOŻ. Po odpowiednim wyposażeniu w środki ochrony osobistej zaczniesz praktykę w realnym środowisku pracy.

W wydziale przeróbki mechanicznej kruszyw – zapoznasz się z organizacją wydziału, z budową i przeznaczeniem maszyn oraz z procesami technologicznymi.

W wydziale utrzymania ruchu – zapoznasz się z organizacją i wyposażeniem wydziału, z przygotowaniem części do montażu, z przeglądami maszyn oraz z pracą na stanowisku mechanika sprzętu ciężkiego.

W dziale gospodarki narzędziowej – zapoznasz się z organizacją działu oraz z pracą w wypożyczalni narzędzi i pomocy warsztatowych.

Co więcej?
Zapoznasz się z dokumentacją techniczno-ruchową maszyn i urządzeń. Z parkiem maszynowym. Z harmonogramem przeglądów maszyn i urządzeń.

Będziesz brał czynny udział przy dokonywaniu przeglądów technicznych, w tym przy obsłudze codziennej maszyn i urządzeń.
Zapoznasz się z procesem technologicznym produkcji kruszyw z uwzględnieniem poszczególnych maszyn i urządzeń eksploatowanych do produkcji. Weźmiesz czynny udział w pracach remontowych i przy usuwaniu awarii maszyn i urządzeń.

Po zakończeniu stażu otrzymasz pełny feedback Opiekuna Praktyki z realnymi wskazówkami nad czym pracować oraz uzyskasz informacje o swoich najmocniejszych stronach.

ZADANIE!

Wysyłając do nas swoją aplikację, załącz krótką prezentację, przedstawiającą propozycję rozwiązania dla jednego z poniższych zagadnień. Podczas rekrutacji wspólnie omówimy zaproponowane działania.

  1. Podaj najlepsze systemy automatycznego smarowania stosowane w maszynach budowlanych na przykładzie ładowarki kołowej.
  2. Podaj diagnozowanie łożysk w maszynach wibracyjnych na przykładzie przesiewacza wibracyjnego wykorzystywanego w zakładach przeróbczych kruszyw.

 

 

PRZEŚLIJ SWOJE ZADANIE:

Imię i nazwisko:*
Telefon:*
E-mail:
Treść wiadomości:
Załącz dokumenty aplikacyjne (maks. 4MB):*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych sp. z o.o. w celu rekrutacji. *
Oświadczam , iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez ŚKSM sp. z o.o. - klauzula informacyjna.*

Informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Spółka Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych sp. z o.o.

 

 

ELEKTROTECHNIK

DLA KOGO?

Jeśli jesteś Studentem drugiego stopnia bądź Absolwentem do dwóch lat po obronie na kierunku Elektrotechnika – jest to oferta płatnej praktyki właśnie dla Ciebie!

KIEDY?

Od początku lipca, do końca września 2022r., w wymiarze 30 godzin tygodniowo.
Wspólnie ustalimy czy będą to 3 dni w tygodniu czy 5 dni, w mniejszym wymiarze godzin.

GDZIE?

Na terenie Biura oraz w wybranych, podległych Świętokrzyskim Kopalniom Surowców Mineralnych jednostkach: Kopalni Jaźwica, Winna, Laskowa bądź bazie transportowej Białogon.

CEL

Wykorzystasz wiedzę zdobytą na studiach w pracy zawodowej. Przygotujesz się do pracy w zespole, ale także do samodzielnego wykonywania powierzonych zadań. Poznasz zasady organizacji Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych i mechanizmy ich funkcjonowania.

ZAKRES PRAKTYK

W trakcie praktyki zdobędziesz wiedzę z zakresu społecznych i zawodowych problemów działalności inżynierskiej, obejmującą odpowiedzialność zawodową i etyczną. Zdobędziesz wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań oraz poznasz podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w Świętokrzyskich Kopalniach Surowców Mineralnych. Zdobędziesz podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania. Poznasz budowę i zasadę działania urządzeń elektrycznych i automatyki, układów sterowania PLC oraz poznasz topologię układów energoelektronicznych oraz zastosowania tych urządzeń.

Poznasz zagadnienia z zakresu instalacji ochrony uziemiania i odgromowej oraz środków ochrony przepięciowej w obiektach budowlanych i sieciach elektroenergetycznych. Poznasz zagadnienia związane z konserwacją i obsługą oraz naprawą urządzeń energomechanicznych. Zapoznasz się z urządzeniami sterowania lokalnego stosowanych przy maszynach i urządzeniach produkcyjnych.

Zapoznasz się z obsługą i konserwacją systemu produkcji energii – systemem fotowoltaiki oraz z systemem bezpieczeństwa LOTO.

Nauczysz się realnej reakcji na awarię i szybkiego reagowania, w celu naprawy systemu.

Rozwiniesz i zrozumiesz pozatechniczne aspekty i skutki działalności elektrotechnika, w tym wpływ na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

Odbędziesz szkolenie BHP oraz PPOŻ. Zapoznasz się ze strukturą organizacyjną firmy, profilem działalności oraz zakresem obowiązków. Będziesz wykonywać prace związane z działalnością firmy dotyczące zagadnień projektowania, modernizacji i eksploatacji maszyn i urządzeń elektrotechnicznych i automatyki.

Po zakończeniu stażu otrzymasz pełny feedback Opiekuna Praktyki z realnymi wskazówkami nad czym pracować oraz uzyskasz informację o swoich najmocniejszych stronach.

ZADANIE!

Wysyłając do nas swoją aplikację, załącz krótką prezentację, przedstawiającą propozycję rozwiązania dla jednego z poniższych zagadnień. Podczas rekrutacji wspólnie omówimy zaproponowane działania.

Sposób monitorowania poziomu zasypania kruszarki szczękowej i ostrzegania o pełnym stanie szczęki, przy dużym zapyleniu.

Przedstaw zastosowanie automatyzacji produkcji zakładów stacjonarnych produkujących kruszywa na układach PLC.

 

 

PRZEŚLIJ SWOJE ZADANIE:

Imię i nazwisko:*
Telefon:*
E-mail:
Treść wiadomości:
Załącz dokumenty aplikacyjne (maks. 4MB):*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych sp. z o.o. w celu rekrutacji. *
Oświadczam , iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez ŚKSM sp. z o.o. - klauzula informacyjna.*

Informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Spółka Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych sp. z o.o.

 

 

MŁODSZY SPECJALISTA DS. BUDOWNICTWA

DLA KOGO?

Jeśli jesteś Studentem drugiego stopnia bądź Absolwentem do dwóch lat po obronie na kierunku Budownictwa – jest to oferta płatnej praktyki właśnie dla Ciebie!

KIEDY?

Od początku lipca, do końca września 2022r., w wymiarze 30 godzin tygodniowo.
Wspólnie ustalimy czy będą to 3 dni w tygodniu czy 5 dni, w mniejszym wymiarze godzin.

GDZIE?

Na terenie jednej z trzech kopalni należących do Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych (dostępne lokalizacje: Chęciny - Kopalnia Jaźwica, Miedziana Góra – Kopalnia Laskowa, Łagów – Kopalnia Winna), w Biurze oraz w Laboratorium w lokalizacji Białogon.

CEL

Zapoznasz się ze specyfiką realizacji prac budowlanych związanych z rozbudową bądź przebudową obiektów budowlanych oraz z realizacją budowy obiektów budowlanych i ich utrzymania.

Zapoznasz się z zasadami funkcjonowania i organizacją Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych oraz zdobędziesz praktyczne doświadczenie w pracy zawodowej na podstawie wiedzy zdobytej w trakcie studiów. Będziesz pracował w zespole oraz samodzielnie wykonywał powierzone zadania w zakresie wykonawstwa obiektów budowlanych.

ZAKRES PRAKTYKI

Będziesz brał udział w procesie wykonawczym inwestycji na budowie oraz udział w procesie konserwacyjnym obiektów budowlanych.

Po szkoleniu BHP zapoznasz się z zakresem działalności firmy, procedurami funkcjonowania oraz dokumentacją projektową Świętokrzyskich Kopalniach Surowców Mineralnych. Zapoznasz się z nowymi technologiami stosowanymi przez Spółkę oraz z aktualnym stanem budowy, zaawansowaniem robót oraz rozmieszczeniem obiektów wznoszonych i pomocniczych.

Zapoznasz się z organizacją pracy na budowie i obowiązkami personelu techniczno-administracyjnego (inżyniera, brygadzisty, magazyniera, inspektora nadzoru). Zapoznasz się z dokumentacją techniczną obiektów, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji obiektu oraz z technologią prowadzonych robót na placu budowy.

Weźmiesz udział w bieżącej działalności Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych. Będziesz czynnie uczestniczył w procesie inwestycyjnym: procesie przygotowawczym, projektowym, wykonawczym oraz w procesach nadzoru budowlanego, zarządzania i marketingu, a także podejmiesz czynności biurowe.

Po zakończeniu stażu otrzymasz pełny feedback Opiekuna Praktyki z realnymi wskazówkami nad czym pracować oraz uzyskasz informację o swoich najmocniejszych stronach.

ZADANIE!

Wysyłając do nas swoją aplikację, załącz krótką prezentację, przedstawiającą propozycję rozwiązania dla jednego z poniższych zagadnień. Podczas rekrutacji wspólnie ją omówimy.

Przedstaw proces budowy farmy fotowoltaicznej.

Przedstaw klasyfikację i wymagania dla kruszyw stosowanych w budownictwie.

 

 

PRZEŚLIJ SWOJE ZADANIE:

Imię i nazwisko:*
Telefon:*
E-mail:
Treść wiadomości:
Załącz dokumenty aplikacyjne (maks. 4MB):*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych sp. z o.o. w celu rekrutacji. *
Oświadczam , iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez ŚKSM sp. z o.o. - klauzula informacyjna.*

Informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Spółka Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych sp. z o.o.

 

 

INFORMATYK

DLA KOGO?

Jeśli jesteś Studentem drugiego stopnia bądź Absolwentem do dwóch lat po obronie na kierunku Informatyki – jest to oferta płatnej praktyki właśnie dla Ciebie!

KIEDY?

Od początku lipca, do końca września 2022r., w wymiarze 30 godzin tygodniowo.
Wspólnie ustalimy czy będą to 3 dni w tygodniu czy 5 dni, w mniejszym wymiarze godzin.

GDZIE?

W Biurze Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych, przy ulicy Sandomierskiej, w Kielcach.

CEL

Umiejętnie wykorzystasz wiedzę zdobytą na studiach w pracy zawodowej. Będziesz pracował w zespole I samodzielnie wykonywał powierzone zadania. Poznasz zasady organizacji firmy i mechanizmy jej funkcjonowania.
Zdobędziesz wiedzę z zakresu społecznych i zawodowych problemów informatyki, obejmującą odpowiedzialność zawodową i etyczną. Zdobędziesz podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania oraz nauczysz się szacowania czasu potrzebnego na realizację zadań. Rozwiniesz umiejętność samokształcenia się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych. Rozwiniesz świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności informatyka, w tym wpływu na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

ZAKRES PRAKTYKI

Zapoznasz się ze strukturą organizacyjną Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych, profilem działalności oraz zakresem obowiązków. Będziesz wykonywał prace związane z działalnością firmy – w szczególności zapoznasz się z problemami dotyczącymi zagadnień programowania, projektowania, tworzenia i konserwacji systemów informatycznych. Zapoznasz się z modernizacją i eksploatacją urządzeń i sieci komputerowych oraz z oprogramowaniem wykorzystywanym w firmie.

Weźmiesz udział w opracowywaniu dokumentacji technicznej. Zapoznasz się z polityką bezpieczeństwa i zabezpieczenia danych przechowywanych i przetwarzanych w firmie.

Po zakończeniu stażu otrzymasz pełny feedback Opiekuna Praktyki z realnymi wskazówkami nad czym pracować oraz uzyskasz informację o swoich najmocniejszych stronach.

ZADANIE!

Wysyłając do nas swoją aplikację, załącz krótką prezentację, przedstawiającą propozycję rozwiązania dla poniższego zagadnienia. Podczas rekrutacji wspólnie omówimy zaproponowane działania.

Przedstaw minimum 3 metody wyciągnięcia danych z 2 różnych baz danych i przedstaw je w przejrzystej formie.

MŁODSZY SPECJALISTA DS. ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

DLA KOGO?

Jeśli jesteś Studentem drugiego stopnia bądź Absolwentem do dwóch lat po obronie na kierunku Odnawialnych Źródeł Energii bądź Inżynierii Środowiska – jest to oferta płatnej praktyki właśnie dla Ciebie!

KIEDY?

Od początku lipca, do końca września 2022r., w wymiarze 30 godzin tygodniowo.
Wspólnie ustalimy czy będą to 3 dni w tygodniu czy 5 dni, w mniejszym wymiarze godzin.

GDZIE?

Na terenie Biura oraz w wybranych, podległym Świętokrzyskim Kopalniom Surowców Mineralnych jednostkach: Kopalni Jaźwica, Winna, Laskowa czy bazie transportowej Białogon.

CEL

Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych w roku 2021 zainicjowały powstanie Świętokrzyskiego Klastra Wodorowego im. Braci Łaszczyńskich, w ramach którego deklarację o zielonej transformacji województwa świętokrzyskiego podpisało ponad 30 podmiotów. ŚKSM stawia sobie niezwykle ambitne cele: do 2025 Farmy PV o mocy 250 MW, elektrolizer o mocy 25 MW co ma dać redukcję emisji CO2 o 40.000 ton rocznie.

Jeśli interesują Cię nowe technologie, energetyka oraz ochrona środowiska, dołącz do naszego zespołu zajmującego się rozwojem w ramach Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych.

Celem praktyki jest poszerzenie wiedzy uzyskanej w toku studiów w pracy zawodowej oraz wykształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce. Realizacja celu następuje w drodze wykonywania zadań wynikających z funkcjonowania Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych. Zetknięcie się z zagadnieniami definiowania i rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych, a także próbą samodzielnego ich rozwiązywania. W toku praktyk zdobędziesz umiejętność pracy w zespole, a także, w miarę możliwości - kierowania zespołem.

Celem szczegółowym jest uzyskanie praktycznej wiedzy związanej z funkcjonowaniem Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych (instytucji, biur, zakładów, przedsiębiorstw, organów samorządu terytorialnego), działających w OZE oraz zdobycie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce. Wykonywanie indywidualnych lub zespołowych zadań, pogłębianie wiedzy o branżach gospodarki, poznanie zasad organizacji przedsiębiorstw.

ZAKRES PRAKTYKI

Poznasz struktury organizacyjnej biura (siedzibę firmy), a także wybranego zakładu górniczego. Szczegółowo zapoznasz się z dokumentacją z zakresu ochrony środowiska, OZE oraz górnictwa.

Weźmiesz udział w przeprowadzaniu wewnętrznej kontroli zakładu górniczego pod kątem ochrony środowiska. Pomożesz w opracowywaniu bieżących dokumentacji i sprawozdań z zakresu ochrony środowiska. Weźmiesz bezpośredni udział w pracach produkcyjnych lub montażowych w zakresie prac OZE oraz ochrony środowiska. Zapoznasz się z zagadnieniami i dokumentacją dotyczącymi instalacji odwadniania kopalni oraz z zagadnieniami w zakresie technologii wykorzystania energii słonecznej, gospodarki.

Będziesz współpracować z instytucjami i przedsiębiorstwami zewnętrznymi w zakresie OZE i ochrony środowiska. Weźmiesz udział w działaniach marketingowych i organizacyjnych w zakresie promocji i rozwoju Świętokrzyskiego Klastra Wodorowego im. Braci Łaszczyńskich. Zapoznasz się z technikami ograniczającymi emisję pyłów i hałasu do atmosfery oraz poddasz samodzielnej analizie ślad węglowy organizacji. Opracujesz szczegółowe wnioski oraz propozycje na wprowadzenie zmian, które miałyby pozytywny wpływ na ochronę środowiska z uwzględnieniem nowych technologii oraz w miarę możliwości przygotujesz uzasadnienie biznesowe, dla zagadnienia.

Po zakończeniu stażu otrzymasz pełny feedback Opiekuna Praktyki z realnymi wskazówkami nad czym pracować oraz uzyskasz informację o swoich najmocniejszych stronach.

ZADANIE!

 

PRZEŚLIJ SWOJE ZADANIE:

Imię i nazwisko:*
Telefon:*
E-mail:
Treść wiadomości:
Załącz dokumenty aplikacyjne (maks. 4MB):*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych sp. z o.o. w celu rekrutacji. *
Oświadczam , iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez ŚKSM sp. z o.o. - klauzula informacyjna.*

Informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Spółka Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych sp. z o.o.

 

 

Wysyłając do nas swoją aplikację, załącz krótką prezentację, przedstawiającą propozycję rozwiązania dla poniższego zagadnienia. Podczas rekrutacji wspólnie omówimy zaproponowane działania.

Zaproponuj trzy najlepsze magazyny energii przy farmie fotowoltaicznej znajdującej się w kopalni - na terenie o zróżnicowanej wysokości.

 

MŁODSZY SPECJALISTA DS. INWENTARYZACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

 

DLA KOGO?

Jeśli jesteś Studentem drugiego stopnia bądź Absolwentem do dwóch lat po obronie na kierunku Budownictwa – jest to oferta płatnej praktyki właśnie dla Ciebie!

KIEDY?

Od początku lipca, do końca września 2022r., w wymiarze 30 godzin tygodniowo.
Wspólnie ustalimy czy będą to 3 dni w tygodniu czy 5 dni, w mniejszym wymiarze godzin.

GDZIE?

Na terenie kopalni Laskowa należącej do Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych.

CEL

Zapoznasz się ze specyfiką realizacji obiektów budowlanych i prac budowlanych związanych z rozbudową bądź przebudową obiektów budowlanych oraz z realizacją budowy obiektów budowlanych i ich utrzymania.

Zapoznasz się z dokumentacją i z realizacją inwentaryzacji obiektów budowlanych.

Zapoznasz się z zasadami funkcjonowania i organizacją Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych oraz zdobędziesz praktyczne doświadczenie w pracy zawodowej na podstawie wiedzy zdobytej w trakcie studiów. Będziesz pracował w zespole oraz samodzielnie wykonywał powierzone zadania w zakresie wykonawstwa obiektów budowlanych.

ZAKRES PRAKTYKI

Będziesz wykonywał obmiary i identyfikację materiałów obiektów budowlanych: fundamentów, konstrukcji budynków, elementów konstrukcyjnych maszyn i urządzeń.

Wykonasz rysunki złożeniowe w programie AutoCAD oraz sporządzisz dokumentację inwentaryzacyjną.

Po szkoleniu BHP zapoznasz się z zakresem działalności firmy, procedurami funkcjonowania oraz dokumentacją projektową Świętokrzyskich Kopalniach Surowców Mineralnych. Zapoznasz się z nowymi technologiami stosowanymi przez Spółkę oraz z aktualnym stanem budowy, zaawansowaniem robót oraz rozmieszczeniem obiektów wznoszonych i pomocniczych.

Zapoznasz się z organizacją pracy na budowie i obowiązkami personelu techniczno-administracyjnego (inżyniera, brygadzisty, magazyniera, inspektora nadzoru). Zapoznasz się z dokumentacją techniczną obiektów, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji obiektu oraz z technologią prowadzonych robót na placu budowy.

Po zakończeniu stażu otrzymasz pełny feedback Opiekuna Praktyki z realnymi wskazówkami nad czym pracować oraz uzyskasz informacje o swoich najmocniejszych stronach.

ZADANIE!

Wysyłając do nas swoją aplikację, załącz krótką prezentację, przedstawiającą propozycję rozwiązania dla poniższego zagadnienia. Podczas rekrutacji wspólnie ją omówimy.

Przedstaw metody inwentaryzacji obiektów budowlanych.

PRZEŚLIJ SWOJE ZADANIE:

Imię i nazwisko:*
Telefon:*
E-mail:
Treść wiadomości:
Załącz dokumenty aplikacyjne (maks. 4MB):*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych sp. z o.o. w celu rekrutacji. *
Oświadczam , iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez ŚKSM sp. z o.o. - klauzula informacyjna.*

Informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Spółka Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych sp. z o.o.

 

Dane kontaktowe

Świętokrzyskie Kopalnie
Surowców Mineralnych Sp. z o.o.

ul. Na Ługach 7, 25-803 Kielce

Biuro zarządu i adres do korespondencji:
ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce

NIP: 9542756472 | REGON: 361937885 | KRS: 0000565585 | BDO: 000011317
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego 82 655 000,00 PLN.

+48 41 330 15 00

 

Ze względu na spełnienie jednej z przesłanek określonych w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26 czerwca 2014 roku, z późn. zm.), Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o. o., stosownie do brzmienia art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (od 1 stycznia 2020 r.: o terminach zapłaty w transakcjach handlowych), oświadcza że posiada status dużego przedsiębiorcy.

ARP Solidne Kruszywa

©2016-2022 Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.